Fravær

Foresattes ansvar

 • Se til at eleven kommer til skolen innen skolestart

 • Informere skolen om elevfravær på SMS innen kl. 08.00, meldes fravær i Visma Appen

 • Foresatte søker eleven fri fra skolen i god tid før planlagt fravær:

 • Foresatte søker om inntil to dager fri i Visma Appen til kontaktlærer

 • Foresatte søker skriftlig i meldingsboka om fri mellom 3 og 10 dager til rektor. Ut over 10 skoledager må eleven skrives ut av grunnskolen i Eigersund kommune. Skriftlig melding om utskrivning sendes Kultur og Oppvekstavdelingen.

Skolens ansvar

 • Kontaktlærer tar kontakt med foresatte når en elev uteblir fra 1. time uten at melding om fravær er mottatt

 • Etter 3-dagers sammenhengende fravær: Det skal være telefonkontakt mellom hjem og skole når eleven har hatt 3-dagers fravær. Kontakten fortsetter jevnlig til eleven er tilbake på skolen

 • Etter 10 dagers fravær på et halvt år, eller 12 dagers samlet fravær (summen av fravær i et skoleår):

Etter felles vurdering mellom ledelsen og kontaktlærer holdes det et møte mellom foreldre og kontaktlærer. Helsesøster deltar hvis det er helsemessige grunner til fraværet.


Grenser for bekymringsfullt fravær

 • Mer enn tre enkeltdager per måned

 • Sykefravær over 15% (foresatte leverer legeerklæring)

 • Kommer for sent tre ganger.

 • Udokumentert fravær fra enkelttimer